AMBITIE

De ambitie moet het verschil zijn en/of worden – weg van de valse beloften qua toegankelijkheid via radicaal kiezen voor het “beste” via subjectieve consensus-wegen zonder daarbij de kunstmarkt blindelings te volgen.

 

Wat is van “waarde” vandaag (?) vertrekkend vanuit het werk van Jan De Cock die de laatste 25 jaar bewees om op een autonome manier kunst te maken én te presenteren wars van bemoeienissen en dictaten die uitgaan van officiële criteria die gezien de samenstelling van de decision-makers toch (altijd wel) als een boomerang terug ketsen op de belangen van vooral “waar” de kunstenaar zich manifesteert … het domein waarin markt-principes onze kijk op kunst disciplineren.

Hoe kan THE BRUGES ART_INSTITUTE, opgericht met risico van “eigen” kapitaal de brug opendraaien naar een exemplarische werking zonder de biotoop van de kunstenaar te verloochenen? 

Het atelier is de spil van THE BRUGES ART_INSTITUTE het ‘doen’ en zich niet laten doen. Het doen in functie van het maken van kunst waarbij de vorm inhoud wordt en de (achteraf) inhoud niet nodeloos zoekt naar een vorm. 

Het kunstenaarsatelier kan/moet een motor worden waarbij het atelier an sich op een problematische manier zich verhoudt tot het hedendaagse kunstbegrip en het (nog steeds in onze contreien heel traditionele) omspringen.

Het tonen als een “pret-à-porter format” van accumulaties van “namen” die zich gedragen als onafwendbare logo’s in een stroom van overvloedige productie van kunst. 

Wat is een tentoonstelling ? Vandaag soms niet meer dan een passage – een eendaagse activiteit met de volle laag en focus op de vernissage, waarna een andere en een andere en een andere…

 

Hoe beschouwen wij een tentoonstelling – is dit een instrument waarmee wordt gewerkt of een tijdelijke doodse materie ‘nature morte’ wachtend op een andere tableau? 

De abstracte brug slaan tussen de idee van een atelier/studio en de open ruimte – een ruimte bezien als een fysieke plaats maar ook als “een mentale” van waaruit het “nomadische” ontspringt als sediment van gedachten die evolueren op de cadans van wat ooit was en vandaag nog steeds “is”. 

THE BRUGES ART_INSTITUTE kan een plek worden waar met bijzondere gretigheid en graagte “traagte” mogelijk is – tentoonstellingen/presentaties die heel lang kunnen duren en daardoor standhouden en daardoor de oordelen en vooroordelen weerstaan van de dagelijkse gebruikers (studenten) en de vele plaatselijke passanten van heinde en verre. 

THE BRUGES ART_INSTITUTE is een plaats waar de nutteloosheid hoogtij viert maar met de poten volop laverend in de cultuur – de cultuur als dat segment van ons leven dat wel een zeker nut heeft omdat het bijdraagt aan een sociale behoefte – met dien verstande dat de cultuur ooit kunst was. 

THE BRUGES ART_INSTITUTE als een plaats waar het nutteloze wordt gefêteerd met een groot oog op de wereld. 

Waarmee moet THE BRUGES ART_INSTITUTE dan bezig zijn?

THE BRUGES ART_INSTITUTE kan zich tegelijk als bij een elastiek uitstrekken over heden en verleden en “tonen” dat juist in het “”er perfect de ‘rek’ in te houden” de relevantie van het actuele zichtbaar wordt.