AMBITIE

De ambitie moet het verschil zijn en/of worden – weg van de valse beloften qua toegankelijkheid via radicaal kiezen voor het “beste” via subjectieve consensus-wegen zonder daarbij de kunstmarkt blindelings te volgen.

 

Wat is van “waarde” vandaag (?) vertrekkend vanuit het werk van Jan De Cock die de laatste 25 jaar bewees om op een autonome manier kunst te maken én te presenteren wars van bemoeienissen en dictaten die uitgaan van officiële criteria die gezien de samenstelling van de decision-makers toch (altijd wel) als een boomerang terug ketsen op de belangen van vooral “waar” de kunstenaar zich manifesteert … het domein waarin markt-principes onze kijk op kunst disciplineren.

Hoe kan THE BRUGES ART_INSTITUTE, opgericht met risico van “eigen” kapitaal de brug opendraaien naar een exemplarische werking zonder de biotoop van de kunstenaar te verloochenen? 

Het atelier is de spil van THE BRUGES ART_INSTITUTE het ‘doen’ en zich niet laten doen. Het doen in functie van het maken van kunst waarbij de vorm inhoud wordt en de (achteraf) inhoud niet nodeloos zoekt naar een vorm. 

Het kunstenaarsatelier kan/moet een motor worden waarbij het atelier an sich op een problematische manier zich verhoudt tot het hedendaagse kunstbegrip en het (nog steeds in onze contreien heel traditionele) omspringen.

Het tonen als een “pret-à-porter format” van accumulaties van “namen” die zich gedragen als onafwendbare logo’s in een stroom van overvloedige productie van kunst. 

Wat is een tentoonstelling ? Vandaag soms niet meer dan een passage – een eendaagse activiteit met de volle laag en focus op de vernissage, waarna een andere en een andere en een andere…

 

Hoe beschouwen wij een tentoonstelling – is dit een instrument waarmee wordt gewerkt of een tijdelijke doodse materie ‘nature morte’ wachtend op een andere tableau? 

De abstracte brug slaan tussen de idee van een atelier/studio en de open ruimte – een ruimte bezien als een fysieke plaats maar ook als “een mentale” van waaruit het “nomadische” ontspringt als sediment van gedachten die evolueren op de cadans van wat ooit was en vandaag nog steeds “is”. 

THE BRUGES ART_INSTITUTE kan een plek worden waar met bijzondere gretigheid en graagte “traagte” mogelijk is – tentoonstellingen/presentaties die heel lang kunnen duren en daardoor standhouden en daardoor de oordelen en vooroordelen weerstaan van de dagelijkse gebruikers (studenten) en de vele plaatselijke passanten van heinde en verre. 

THE BRUGES ART_INSTITUTE is een plaats waar de nutteloosheid hoogtij viert maar met de poten volop laverend in de cultuur – de cultuur als dat segment van ons leven dat wel een zeker nut heeft omdat het bijdraagt aan een sociale behoefte – met dien verstande dat de cultuur ooit kunst was. 

THE BRUGES ART_INSTITUTE als een plaats waar het nutteloze wordt gefêteerd met een groot oog op de wereld. 

Waarmee moet THE BRUGES ART_INSTITUTE dan bezig zijn?

THE BRUGES ART_INSTITUTE kan zich tegelijk als bij een elastiek uitstrekken over heden en verleden en “tonen” dat juist in het “”er perfect de ‘rek’ in te houden” de relevantie van het actuele zichtbaar wordt.

 

 

 

 Ambition must be and/or become the difference – far from false promises about accessibility by choosing radically for the “best” by subjective means of consensus, without blindly following the art market.

 

What is “value” today, starting with the work of Jan De Cock, who has shown, over the last 25 years, that he can produce art autonomously and present it, averse to interference and dictates based on official criteria which, given the composition of the decision-making bodies, (always) return like a boomerang, mainly in the interests of “where” the artist shows, the domain in which market principles discipline our view of art.

How can THE BRUGES ART_INSTITUTE, which was set up with our “own” capital at our own risk, open up a bridge to an exemplary operation that does not deny the artists’ biotope? 

The workshop of the artist is the hub of THE BRUGES ART_INSTITUTE where people work without being influenced. Working to produce art, whereby the form becomes content and the (eventual) content does not needlessly search for a form. 

The artist’s atelier can and must become a motor, whereby the atelier per se relates problematically to the contemporary concept of art and the (still very traditional) way in which presentation and display models are handled (in our regions).

The exhibition, as a “ready-made format”, of accumulations of “names” that act like inevitable logos in an abundant stream of art production. 

What is an exhibition? These days it is sometimes no more than a passage – a one-day activity with the full focus on the opening, and then another and another and another…

 

How do we regard an exhibition – is it an instrument to be worked with or temporary, dead matter, a still life waiting for a different arrangement? 

Build an abstract bridge between the idea of an atelier or studio and open space –  see a space as a physical place but also a “mental” place from which the “nomadic” springs like the sediment of thoughts that evolve to the cadence of what was once and still “is” today. 

THE BRUGES ART_INSTITUTE can become a place where, with exceptional eagerness and zeal, “slowness” is possible – exhibitions and presentations that can last a very long time and thereby hold out and withstand the judgements and prejudices of the everyday consumers (students) and the many passers-by from far and wide. 

THE BRUGES ART_INSTITUTE is a place where uselessness reigns supreme but which manoeuvres itself entirely through culture – culture as that part of our lives that is to a certain extent useful because it contributes to a social need – on the understanding that that culture was once art. 

THE BRUGES ART_INSTITUTE as a place where uselessness is celebrated with a view to the world. 

So, what should THE BRUGES ART_INSTITUTE be doing?

THE BRUGES ART_INSTITUTE can stretch like an elastic band round the present and the past and “show” that precisely “by keeping the perfect elasticity” the relevance of the contemporary becomes visible.