ONDERWIJS

 

 

DE PEDAGOGISCHE MEERWAARDE VAN “ART AT SCHOOL”

 

REFLEXIEVE ITALIAANS-VLAAMSE KUNST ATTITUDES.

Sinds het bekende werk van Schön1 is het vandaag algemeen aanvaard dat competenties niet enkel meer gaan over kennis, vaardigheden en attitudes, maar vooral ook over reflectie. In de geglobaliseerde en steeds meer diverse wereld zullen mensen moeten functioneren in meer complexe en dus onvoorspelbare contexten. Creativiteit, innovatie en omgaan met onvoorspelbaarheid en diversiteit worden daarom belangrijker.

Net daarom moet handelen samengaan met reflectie op dat handelen. Het gaat daarbij om reflectie voor het handelen “wat zal ik doen?”, reflectie tijdens het handelen wat doe ik? en reflectie over het handelen “wat heb ik gedaan?” Steeds meer wordt dit echter ook aangevuld met een vierde dimensie. De eerste drie, gaan immers over de vraag “doe ik de dingen wel goed”? Dat dient aangevuldmet een eerder maatschappelijke vraag: “doe ik wel de juiste dingen”?2.

Voorwaarde om die reflectie te ontwikkelen is de vaardigheid om zekerheden in vraag te kunnen stellen, om open te staan voor nieuwe inzichten, om uiteindelijk “out of the box” te leren denken. Dat is wellicht een van de moeilijkste, maar ook een van de meer belangrijke vaardigheden. Het vraagt immers om meta-denken, of denken over het denken3. Opvoeding tot democratisch burgerschap wordt terecht vanuit Europa als een sleutelopdracht voor het onderwijs naar voor geschoven. Er heerst echter nogal wat verwarring over wat dit betekent.

Een toonaangevende hedendaagse denker en wetenschappelijk pedagogisch auteur hierover is Gert Biesta4, die zich op zijn beurt sterk inspireert op het denken over onderwijs en sociale gelijkheid van Jacques Rancière. Vanuit zijn onderzoek naar democratische processen bij kinderen en jongeren in uiteenlopende onderwijs- en andere contexten (met in begrip van het beroepsonderwijs), toont hij aan dat je democratie niet kan aanleren, maar dat democratisch burgerschap op school wel kan ontwikkelen door ze als praktijk te beleven. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het creëren van contexten waarin democratische praktijken kunnen ontstaan. Meer concreet, zo betoogt Biesta, gaat het om momenten waarin de bestaande orde even opgeheven wordt, zodat er aanleiding is tot twijfel en reflectie over die bestaande orde.

Democratische gebeurtenissen zijn gebeurtenissen waarin, gebruik makend van dit tijdelijke hiaat, individuele behoeften evolueren tot collectieve verwachtingen. Opvoeden tot democratisch burgerschap is dus in essentie niet het aanleren van wat democratie is, noch het bijbrengen van bepaalde vaardigheden als voorwaarden tot maatschappelijke participatie. Het is in tegendeel het gebruik maken van het potentieel dat bij leerlingen al aanwezig is, het triggeren van onvermoede talenten, door momenten van participatie te creëren. Het tijdelijk (of ruimtelijk) even opheffen van elementen van de bestaande ordeningen is daarbij bijzonder behulpzaam.

 

Eindnota’s

  • 1 Schön, D. (1983). The reflective practitioner. How professionals think in action. London: Temple Smith.
  • 2 Vandenbroeck, M.; Cousée, F.; Bradt, L. & Roose, R. (2011). Diversity in Early Childhood Education: a Matter of Social Pedagogical Embarrassment. In: Cameron, C. & Moss, P. (eds.). Social Pedagogy and Working with Children. Engaging with Children in Care. London: Jessica Kingsley Publishers.
  • 3 Bruner, J. (1996). The culture of education. London: Harvard University Press.
  • 4 Biesta, G. (2011). Learning democracy in school and society. Education, lifelong learning and the politics of citizenship. Rotterdam: Sense Publishers.

 

 

 

THE PEDAGOGICAL VALUE ADDED OF “ART AT SCHOOL”

 

REFLECTIVE ITALIAN-FLEMISH ART ATTITUDES.

Since the well-known work of Schön1, it has been generally accepted that these days competence means more than knowledge, skills and attitudes and is mainly about reflection. In our globalised and increasingly diverse world, people have to function in more complex and therefore unpredictable contexts. So, creativity, innovation and dealing with unpredictability and diversity are becoming more important. That is precisely why action must be accompanied by reflection about that action. That means reflection before taking action “what shall I do?”, reflection while taking action “what am I doing?” and reflection about the action “what have I done?”. However, this is increasingly being supplemented with a fourth dimension. The first three are obviously about “am I doing things right?” That should be supplemented with a more social question: “am I doing the right things?2.

The condition for developing that reflection is the capacity to question certainties, to be open to new insights and ultimately to learn to think out of the box. That is perhaps one of the most difficult but also one of the more important skills. After all, it requires meta-thinking, or thinking about thinking3. Education for democratic citizenship is correctly being presented by Europe as a key educational task. There is considerable confusion, however, about what it means. 

A leading contemporary thinker and professor of education who has written on this subject is Gert Biesta4 who, in turn, has been much inspired by Jacques Rancière’s thinking about education and social equality. In his study of democratic processes in children in diverse educational and other contexts (including vocational training) he shows that democracy cannot be taught, but that democratic citizenship can be developed at school through practical experience. An important precondition for this is the creation of contexts in which democratic practises can develop. More specifically, Biesta demonstrates, it means having moments when the existing order is suspended, creating doubt and reflection about the existing order. 

Democratic events are events whereby individual needs take advantage of this temporary hiatus to develop into collective expectations. Education for democratic citizenship is therefore not in essence teaching what democracy is, nor the acquisition of certain skills as conditions for social participation. On the contrary, it is about utilising the potential already present in pupils, triggering unsuspected talents, by creating moments of participation. For this, the temporary (or spatial) suspension of elements of the existing order is extremely helpful.

 

ENDNOTES

  • 1 Schön, D. (1983). The reflective practitioner. How professionals think in action. London: Temple Smith.
  • 2 Vandenbroeck, M.; Cousée, F.; Bradt, L. & Roose, R. (2011). Diversity in Early Childhood Education: a Matter of Social Pedagogical Embarrassment. In: Cameron, C. & Moss, P. (eds.). Social Pedagogy and Working with Children. Engaging with Children in Care. London: Jessica Kingsley Publishers.
  • 3 Bruner, J. (1996). The culture of education. London: Harvard University Press.
  • 4 Biesta, G. (2011). Learning democracy in school and society. Education, lifelong learning and the politics of citizenship. Rotterdam: Sense Publishers.