MANIFEST

 
 Een laat Middeleeuwse watergordel rond een Jezuïeten barokkerk als toevluchtsoord om in de toekomst, de echte kunsten en ambachten opnieuw te kunnen observeren. 
 

Het museum is dood, de school failliet.

 

Als meester in de beeldende kunsten heb ik de intentie om een kijkleer te ontwikkelen voor onderwijs en cultuurindustrie die moet leiden tot een nieuwe universele kijkgraad in de kunsten. Een kijkgraad van meesterschap zonder diploma. Een kijkgraad van cultuurparticipatie-niet-aan-het-handje.

Het enige proces waarbij leerlingen, meesters, passanten, genodigden, ondernemers, muzikanten, vreemden, kunstenaars, ouders, ambtenarij, geliefden, politiekers zich bewust worden van hun eigen controle op het leren begrijpen. Leren begrijpen is leren kijken in een tijdperk waar gezien worden belangrijker is geworden dan zien.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is dus de school en het museum van de toekomst terzelfdertijd. Een superlatief om de persoonlijke kennis tot de tweede macht te verbreden, zonder aanpassing aan regels en normen!

THE BRUGES ART_INSTITUTE stroomt als een new movement doorheen het kunstenaarsatelier. Een model waar modeltekenen naar jazzimprovisaties, naar bewegende beelden, over drukpersen, langs exposities, langs toeristenboten, langs werkbanken en bibliotheken met performances, in cabaretvoorstellingen tegelijkertijd met wetenschappen en moderne beelden en met talen, als vrije tijd en expressie kan geconsumeerd worden.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is de moderne beschutte werkplaats die zorg draagt voor zijn leerlingen en hen conserveert voor zijn bezoekers. Het is een collectie van artefacten en andere objecten van artistieke, culturele, historische of zelfs wetenschappelijke belangrijkheid, gemaakt binnenshuis. De kunst die binnenskamers is vervaardigd en wordt ontwikkeld is permanent toegankelijk voor publiek via tijdelijke en permanente exposities.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is dus een instituut als evenement en de eerste levende museumschool die permanent, 24 uur per dag, zonder winstbejag, ten dienste van de gemeenschap haar eigen gemeenschap onderricht en ontwikkelt om nadien alle materiële en immatierirële getuigenissen van haar leerlingen en meesters terug te schenken aan de stad Brugge en haar gemeenschap.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is een permanente, vrije, schoolse, communale en gesculpteerde tijdsvorm van onderricht die niet beantwoordt aan het heersend abstract kapitalisme van de cultuurindustrie.

THE BRUGES ART_INSTITUTE maakt de abstractie terug los van het materiële, ten dienste van gemeenschappelijkheid, om de verschillende werelden van een school-in-wording en blijven-bestaan-museum niet tegen over elkaar te stellen, maar ze als onderling verbond in scène te zetten.

THE BRUGES ART_INSTITUTE maakt van meesters terug kunstenaars van bezoekers vrijwilligers en van leerlingen toeristen.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is een filmdecor waar educatie, creatie en recreatie samenvallen in een kunstenaarsatelier gewijd aan de muzen en godinnen van het gezond verstand dat nooit klaar geraakt.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is een open boek met een groot verhaal zonder einde en vooral zonder ondertitels!

THE BRUGES ART_INSTITUTE is schoolmuseum en museumschool. En parallel daaraan: ís nouvelle vague is onaf is oeuvre is romantisch is werk is totaal is communaal is revolutie is zonder einde is beeld is sculptuur is tentoonstelling is meester en slaaf is monument is beweging is fragmentatie is montage is tijd is taal is primitief is wat_als.

wat_als dan de geschiedenis van één schoolmuseum een speelplaats wordt om een land, een gemeenschap, een volk, een stad, een continent, een wereld in te kunnen kijken.

wat_als elke readymade wordt vervangen door iedere schone niet klare vorm.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is sculptuurcommunisme!

wat_als geen schoolmuseum nog een schoolgebouw nodig heeft en haar rechtlijnigheid wordt vervangen door de kromheid van haar ontwikkeling.

wat_als tempo buiten de muren bedolven wordt onder de innerlijke markt van creatie.

wat_als economie en moderne talen een andere richting betekent in de kleurenleer en een slechte vertaling wordt van ‘more is less’.

wat_als meesters hun macht schenken aan hen die er geen hebben.

wat_als liefde een improvisatie mag zijn van meer-van-hetzelfde om echte ontwikkeling te genereren voor het maakproces.

wat_als minimaal opnieuw betekent goed gemaakt.

wat_als het schap van de vakman opnieuw een plek wordt waar veel leerlingen en bezoekers zich kunnen rond scharen, wat als dan de grote machine niet meer bestaat en veel mensen nodig zijn om samen iets onbenulligs klein te maken.

wat_als vrijblijvendheid vandaag radicaal wordt vervangen door echte vrijheid en de leer terug mondig wordt. Wat als school opnieuw vrije tijd betekent en plaats maakt voor het experiment, een onderzoek dat nergens wilt landen in een marktsysteem dat om eindbestemmingen vraagt.

wat_als ik mij als meester in de beeldende kunsten niet wil laten africhten tot een afdeling van ‘iets anders’, en kies voor een vagebond-bestaan van het onuitspreekbare. Een áls, als beeldtaal die zich vermenigvuldigt parallel aan het leven van een oord. Een als oord dat onbekenden ontvangt zoals ze zijn, maar ze veranderd wegstuurt.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is een engagement op de werkvloer voor wederkerigheid en constante herverdeling van ideeën.

wat_als ik een kunstenaar ben die in THE BRUGES ART_INSTITUTE permanent de ruimtelijkheid vertaalt van eigen oeuvre en atelier.

wat_als het beton kon kijken naar elke mogelijke dagelijkse kunstinstallatie op zijn grondvesten. Wat zou een apprenti ndrinken bij het aanschouwen van al dat onvoltooid schoon.

wat_als een museumschool ook een inkostverdeler kan zijn voor de leerlingen die er les krijgen. Als kost en inwoon opnieuw een generatie voortbrengen van modern zelfbegrip.

wat zou er gebeuren als THE BRUGES ART_INSTITUTE met die generatie een geschiedenis wordt die verteld kan worden via zijn home made kunstwerken. avant garde gemaakt thuis met andere woorden. Sokkelloze avant-garde in permanente ontwikkeling buiten de musea en haar afstervende bezoekers.

wat_als in elke volkswijk zoals brugge een grote achterkamer bestaat waar meesters_leerlingen_passanten_vreemdelingen praten over anders en samen naar nieuw model beginnen te tekenen.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is een esthetische herverdeling in een kunstenaarsatelier zonder grenzen.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is een werklied voor leerlingen en bezoekers.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is een beau-lieu met klasse zonder klassen.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is ondernemen in de kunsten pur sang.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is conversatie in een taal die we zelf hebben leren spreken.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is manifest romantisch.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is een sterke vrouw met amore

THE BRUGES ART_INSTITUTE is boldly surround leren kijken.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is origineel.

wat_als THE BRUGES ART_INSTITUTE al geboren is?

THE BRUGES ART_INSTITUTE heet u welkom

 

 

 
 A late middle aged canal with a Early Renaissance  residence for the future of observing real arts & crafts . 
 

The museum is dead, schools are bankrupt.

 

As a teacher of the visual arts it is my aim to develop an international school of observation for the education and culture industry which will lead to a new universal level of observation in the arts.  The observation level of an expert without a degree. An observation level for liberated participation in culture.

This is the only process whereby students, teachers, passers-by, invitees, entrepreneurs, musicians, strangers, artists, parents, civil servants, lovers, politicians become conscious of their own control over the process of learning to understand. Learning to understand is learning to observe at a time when being seen is more important than seeing.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is therefore both the school and the museum of the future simultaneously. A superlative institution to broaden personal knowledge to the 9th degree, without changing the rules or norms! 

THE BRUGES ART_INSTITUTE flows through the artist’s studio like a new movement. It’s a model where drawing is like a jazz improvisation, painting is like moving images, moving over printing presses and along exhibitions, work benches and libraries, with performances, cabaret shows all combined with science, modern images and languages. Consumed as free time and expression. 

THE BRUGES ART_INSTITUTE is the modern sheltered workshop, which cares for its students and conserves them for visitors. It is a collection of artefacts and other objects of artistic, cultural, historical, religious or even scientific importance, all made in-house. Art which is produced and developed right here and which is always accessible to the public through temporary and permanent exhibitions. 

THE BRUGES ART_INSTITUTE is therefore an event institute, the first living museum school serving the community 24 hours a day, without the pursuit of profit, educating and developing its own community to subsequently give back to that community all the material and immaterial testimonials of its students and teachers.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is a permanent, free, educational, communal and sculptured style of instruction, which does not answer to the prevailing abstract capitalism of the culture industry. 

THE BRUGES ART_INSTITUTE separates abstraction from the material, in the service of communality, so as not to set the different worlds of a school-in-progress and a museum-remaining-the-same against each other, but instead to cast them together in a mutual alliance.

THE BRUGES ART_INSTITUTE turns teachers into artists again, turns visitors into volunteers, students into tourists.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is a film set where education, creation and recreation combine in an artist’s studio devoted to the muses and goddesses of a common sense which is never quite done and dusted.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is an open book with a big story, without end and especially without subtitles.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is a school museum and a museum school. Parallel to this: is nouvelle vague is unfinished is oeuvre is romantic is work is total is communal is revolution is without end is image is sculpture is exhibition is teacher and slave is monument is movement is fragmentation is montage is time is language is primitive is what if.

what if if the history of one school museum became a playground where we can look into a country, a community, a people, a city, a continent, a world.

what if if every ready-made object were replaced by every beautiful unfinished form.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is sculpture communism!

what if no school museum no longer needed a school building and its straight lines were replaced by the crookedness of its development.

what if the pace of life outside the walls were overwhelmed by the internal market of creation.

what if economics and modern languages take on new significance in the science of colours and become a bad translation of ‘more is less’.

what if teachers donate their power to those who have none. What if love can be improvisation for more-of-the-same to generate real development of the creative process. 

what if minimal means well-made once again. What if the workman’s sheep once again becomes the place where many students and visitors can shear around, what if the big machine no longer exists and many people are needed to make something trivially small. 

what if permissiveness gets radically replaced with real freedom and education once again becomes empowering. What if school means free time again and makes room for experimentation, inquiry which doesn’t want territory in a market system which demands final destinations.

what if I as a teacher of the visual arts will not allow myself to be pigeon-holed to the ‘something or other’ department, and choose instead for an unutterable vagabond existence. And as imagery which multiplies itself parallel to the life of a place. An if place which receives strangers as they are, but sends them away changed.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is a work floor commitment to reciprocity and continual redistribution of ideas.  

what if I am an artist at THE BRUGES ART_INSTITUTE who constantly translates the space of my own œuvre and studio. 

what if the concrete could look at every possible daily art installation on its base. What would an apprentice take in by considering all that incomplete beauty.

what if a museum school can also be an income distributor for the students who study there. If room and board produce a generation of modern self-understanding.

what would happen if THE BRUGES ART_INSTITUTE becomes a story with this generation which can be told by its home made artwork. In other words, avant garde made at home. Plinth-less avant-garde in constant development away from the moribund museums and churches.

what if in every set-back residential area like bruges there was a large back room where teachers, students, passers-by, strangers, atheists, converts talk about other things and start drawing to the same model.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is an aesthetic redistribution in an artist’s studio without borders.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is a work anthem for students and visitors.

THE BRUGES ART_INSTITUTE  is a beau-lieu with class without class distinction.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is thoroughbred artistic entrepreneurship.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is a conversation in a language which we have learned to speak ourselves.

THE BRUGES ART_INSTITUTE is manifestly romantic. 

THE BRUGES ART_INSTITUTE is belief with amore

THE BRUGES ART_INSTITUTE is boldly surround observation

THE BRUGES ART_INSTITUTE is original

what if THE BRUGES ART_INSTITUTE has already been baptised?

THE BRUGES ART_INSTITUTE welcomes you